Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΦΕΤ σχετικά με την «Κατηγοριοποίηση των τροφίμων κατά FoodEx2»

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram

Αθήνα 6 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΦΕΤ σχετικά με την
«Κατηγοριοποίηση των τροφίμων κατά FoodEx2»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ με τίτλο «Κατηγοριοποίηση τροφίμων κατά FoodEx2». To εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των «Προγραμμάτων Κατάρτισης Επιθεωρητών ΕΦΕΤ και Συναρμόδιων Φορέων», που συντονίζονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ.
Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τη χρήση του συστήματος FoodEx2 για την κωδικοποιημένη περιγραφή και την κατηγοριοποίηση τροφίμων. Το FoodEx2 είναι το νέο προτυποποιημένο σύστημα περιγραφής των τροφίμων, που αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (European Food Safety Authority, EFSA). Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του FoodEx2 είναι ότι δίνει τη δυνατότητα πληρέστερης περιγραφής ενός τροφίμου, μέσω της χρήσης κατάλληλων επιπρόσθετων προσδιορισμών (facets), που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά αυτού, π.χ. εάν είναι υγρό ή στερεό και γενικά τη φυσική κατάσταση αυτού, την επεξεργασία που έχει υποστεί, τις γλυκαντικές ύλες που περιέχει, τυχόν άλλα συστατικά αυτού, το περιβάλλον μέσο στη συσκευασία, κλπ. Το σύστημα αυτό έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται σε μελέτες κατανάλωσης τροφίμων που χρηματοδοτούνται από την EFSA και αναμένεται να αρχίσει να χρησιμοποιείται από όλα τα Κράτη Μέλη στη διαβίβαση των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην EFSA.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τονίσθηκε η σημασία της ενιαίας και συστηματικής περιγραφής των τροφίμων, η οποία διευκολύνει την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των μελετών και των ελέγχων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο για πολλαπλούς διαφορετικούς σκοπούς, όπως π.χ. για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των διαφόρων παραγόντων κινδύνου στα τρόφιμα.
Στη συνέχεια, έγινε αναλυτική περιγραφή του προτύπου και των αρχών που θα πρέπει να τηρούνται για την ορθή κωδικοποιημένη περιγραφή των τροφίμων. Σημαντικός χρόνος δόθηκε για την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε παραδείγματα διαφορετικού επίπεδου δυσκολίας ως προς την περιγραφή των τροφίμων κατά FoodEx2 και την εξοικείωσή τους με τα εργαλεία πληροφορικής που συνοδεύουν το σύστημα. Επίσης, διερευνήθηκαν κάποιες από τις δυνατότητες αξιοποίησης της κωδικοποίησης για την αναζήτηση συγκεκριμένων κατηγοριών τροφίμων.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπονήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ.
Περισσότερα σχετικά με το σύστημα FoodEx2 :
https://www.efsa.europa.eu/en/data/data-standardisation
Σχετικά με τα Προγράμματα Κατάρτισης Επιθεωρητών ΕΦΕΤ και Συναρμόδιων Φορέων
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της συνέχειας των εκπαιδεύσεων και της εκπλήρωσης των αναγκών εκπαίδευσης των επιθεωρητών που ασκούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων στη χώρα, προγραμματίζονται οι εκπαιδευτικές δράσεις σε ετήσια βάση. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά υπάρχουν στη διεύθυνση :

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/authorities_control/control_auth_training/programs

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram

Περισσότερα άρθρα

αυτισμός

Αυτισμός και συμπτώματα

Ο αυτισμός αποτελεί μια κατάσταση που σχετίζεται με την ανάπτυξη του εγκεφάλου και επηρεάζει κατά βάση τον τρόπο με τον οποίο ένα

Scroll to Top